Isotriya Ruskoy Revolyutsi (History of the Russian Revolution)

Isotriya Ruskoy Revolyutsi (History of the Russian Revolution)

Leon Trotsky
Max Eastman (Translator)
Ahmed Shawki (Introduction)
4.19 1931